Οι λειτουργίες του TopoLISP

Παρακάτω θα βρείτε τις οδηγίες χρήσεις του TopoLISP ανά λειτουργία. Καθώς, προσθέτουμε συνεχώς νέες λειτουργίες, ενδεχομένως οι νεότερες να μην αναφέρονται ακόμα στις οδηγίες.

1. Διαχείριση σημείων

  H διαχείριση σημείων αποτελεί μια εφαρμογή διαχείρισης τοπογραφικών σημείων. Ολοκληρωμένα παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα το σύνολο των ενεργειών που μπορεί να εκτελέσει ο χρήστης μέσα από την κατηγορία αυτή.   Διαχείριση Σημείων   1 Διαχείριση Σημείων  ...

2. Διαχείριση γραμμών

  Η εφαρμογή αυτή δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να αποδόσει το τοπογραφικό σχέδιο, χρησιμοποιώντας μια σειρά γραμμογραφών, οι οποίες προσδίδουν τόσο ευκολία στη σχεδίαση, όσο και υψηλής ποιότητας αισθητικό αποτέλεσμα.   Παρουσίαση σε βίντεο...   Συγκεκριμένα η...

3. Διαχείριση κειμένων

Παρουσίαση σε βίντεο... Στην κατηγορία «Διαχείριση Κειμένων» ο χρήστης μπορεί να επιλέξει και να εισάγει στο σχέδιο μια σειρά κειμένων, τόσο σε μορφή παραγράφου, όσο και σε πίνακα, συσχετισμένων με την κλίμακα σχεδίασης. Αναλυτικά υπάρχουν τρείς υποκατηγορίες οι...

4. Σχεδίαση Κάναβου

Παρουσίαση σε βίντεο... Στην κατηγορία «Σχεδίαση Κανάβου» ο χρήστης μπορεί να επιλέξει και να εισάγει στο σχέδιο κατάλληλο κάναβο, ανάλογα της έκτασης της αποτύπωσης. Ο χρήστης με δοκιμές καταλήγει στην κατάλληλη κλίμακα που θα εκτυπώσει το σχέδιό του, καθώς και το...

5. Σύμβολα

Παρουσίαση σε βίντεο... Στην κατηγορία «Σύμβολα» υπάρχουν τρεις υποκατηγορίες ομάδων συμβόλων, τα κάτωθι: ·         Σύμβολα απόδοσης, ·         Πινακίδες Οδικής κυκλοφορίας, ·         Αρχιτεκτονικά σύμβολα.   H εργαλειομπάρα που υποστηρίζει τις εντολές της κατηγορίας...

6. Εμβαδομετρήσεις – Διαστασιολογήσεις

Παρουσίαση σε βίντεο (α)... Παρουσίαση σε βίντεο (β)...   Στην κατηγορία αυτή υπάρχουν τρεις υποκατηγορίες εντολών: ·         Πίνακας Συντεταγμένων, ·         Διαστασιολόγηση, ·         Εμβαδόν πολυγώνου.   H εργαλειομπάρα που υποστηρίζει τις εντολές της κατηγορίας...

7. Μετατροπές Συστημάτων

Παρουσίαση σε βίντεο...             (Hatt<>ΕΓΣΑ87<>ΤΜ3 σε autocad) Παρουσίαση σε βίντεο...             (Hatt<>ΕΓΣΑ87<>ΤΜ3 σε notepad) Παρουσίαση σε βίντεο...             (Αλλαγή κέντρου φύλλου Hatt) Παρουσίαση σε βίντεο...             (Μεταφορά...

8. Διαχείριση Αποσπασμάτων

Παρουσίαση σε βίντεο... Σ΄αυτή την υποκατηγορία εντολών δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη: -          Να ρυθμίσει παραμέτρους εισαγωγής ορθοφωτοχαρτών, διαγραμμάτων 1/5000 και 1/50.000 -          Να βρίσκει το φύλλο Χάρτου1/50.000 και να το εισάγει, -          Να...

9. DTM – Ισοϋψείς

  Παρουσίαση σε βίντεο...  Στην κατηγορία αυτή ο χρήστης μπορεί να σχεδιάσει χειρονακτικά (όχι αυτόματα) τα τρίγωνα, να σχεδιάσει αυτόματα ισουψείς με ισοδιάσταση της επιλογής του, και να αναγράψει υψόμετρα ισοϋψών πάνω στις ισοϋψείς που επιθυμεί. Οι εντολές της...

10. Μετατροπές – Δημιουργία αρχείων

                Στην κατηγορία αυτή ο χρήστης μπορεί να διαχειριστεί αρχεία, είτε από το μενου     Είτε από την παρακάτω αντίστοιχη εργαλειομπάρα.       10.1. Μετατροπή idx->fct(cr1)                 Με την εκτέλεση της εντολής ο χρήστης μπορεί να μετατρέψει το...

11. Εργαλειομπάρες

          Ο χρήστης εκτός από το menu του topolisp-v2 μπορεί να εκτελεί τις εντολές και με το πάτημα κουμπιών. Τα κουμπιά αυτά έχουν ταξινομηθεί στις παρακάτω κατηγορίες. Τις εργαλειομπάρες ο χρήστης μπορεί εύκολα να τις διαχειριστεί από το παρακάτω μενού....