Η εφαρμογή αυτή δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να αποδόσει το τοπογραφικό σχέδιο, χρησιμοποιώντας μια σειρά γραμμογραφών, οι οποίες προσδίδουν τόσο ευκολία στη σχεδίαση, όσο και υψηλής ποιότητας αισθητικό αποτέλεσμα.

 

Παρουσίαση σε βίντεο…

 

Συγκεκριμένα η διαχείριση γραμμών περιλαμβάνει πέντε κατηγοριών τύπων γραμμές:

Διαχείριση

Γραμμών

Γραμμές Απόδοσης

 

 

1. Κτίριο εντός οικοπέδου

2. Κτίριο Γενικά

3. Πρόχειρη κατασκευή

4. Υπό κατασκευή

5. Ερείπιο

6. Φρύδι φυσικό (μικρό)

7. Φρύδι φυσικό (μεσαίο)

8. Φρύδι φυσικό (μεγάλο)

9. Φρύδι τεχνητό (μικρό)

10. Φρύδι τεχνητό (μεσαίο)

11. Φρύδι τεχνητό (μεγάλο)

12. πόδι (μικρό)

13. πόδι (μεσαίο)

14. πόδι (μεγάλο)

15. Ροή ρέματος

16. Πλακοσκεπής οχετός

17. Φρεάτιο

18. Δρόμος γενικά

19. Χωματόδρομος

20. Ασφαλτόδρομος

21. Έρεισμα

22. Μπαλκόνι

23. Στέγη

24. Τοιχείο αντιστήριξης

25. Συρματόπλεγμα

26. Μανδρότοιχος

27. Ξερολιθιά (μεσοτοιχία)

28. Ξερολιθιά (παρειά)

29. Κάγκελο

30. Κράσπεδο

31. Ακτή

32. Όριο βλάστησης

33. Βάλτος

34. Βράχια

35. Σατσάκι

36. Αλλαγή χρήσης

37. Καλλιέργεια

38. Τσιμεντόστρωση

39. Αντλία καυσίμων

40. Βιομηχανικό δάπεδο

Πολεοδομικές Γραμμές

41. Ρυμοτομική γραμμή

42. Οικοδομική γραμμή

43. Ρυμοτομική – οικοδομική γραμμή

44. Πρασιά

45. ΑΧ-ΚΧ

46. Γραμμή δόμησης πλευρικών ορίων

47. Γραμμή δόμησης υπεραστικής κυκλοφορίας

48. Γραμμή δόμησης υπεραστικής κυκλοφορίας 50%

49. Άξονας οδού

50. Όριο Οικισμού

51. Ζώνη 500μ.

52. ΓΠΣ Όριο ζώνης χρήσεων Γης

53. ΓΠΣ Όριο ζώνης συντελεστή δόμησης

54. Ζώνη Παραδοσιακού Οικισμού

55. Όριο Υποχρεωτικού Ακάλυπτου

56. Γραμμή πλημμύρας

Γραμμές Ορίων

57. Όριο γενικά

58. Όριο κτηματολογίου

59. Όριο Πράξης Εφαρμογής

60. Όριο Συνοικισμού

61. Όριο Αγροκτήματος

62. Κοινό όριο Αγροκτήματος – Συνοικισμού

63. Όριο κτίριο

64. Όριο μανδρότοιχος

65. Όριο συρματοπερίφραξη

66. Όριο φρύδι

67. Όριο πόδι

68. Όριο ξερολιθιά

69. Όριο χωματόδρομος

70. Όριο ασφαλτόδρομος

71. Όριο αλλαγής χρήσης γης

72. Όριο καλλιέργειας

73. Ανυλοποίητο όριο

Βοηθητικές Γραμμές

74. Τελείες πυκνές

75. τελείες αραιές

76. διακεκομμένη 1

77. διακεκομμένη 2

78. διακεκομμένη 3

79. διακεκομμένη 4

80. Γραμμή κανάβου

81. Γραμμή βοηθητικών σχεδιάσεων

82. Διαγράμμιση κτιρίων

83. Διαγράμμιση κτιρίων (hatch)

Άλλες Γραμμές

84. Ενδεικτική τομή

85. Κάτοψη

86. Natura 2000

87. Natura spa

88. Natura sci

89.Γραμμή Όχθης

90. Παλιός Αιγιαλός

91. Αιγιαλός

92. Παραλία

 

 

Ενδεικτικές συμβολογραμμές

 

 

Παρουσίαση σε βίντεο…