Πριν αγοράσω το TopoLISP

Πριν αγοράσετε το TopoLISP βεβαιωθείτε ότι το συστήμά σας ικανοποιεί τις παρακάτω απαιτήσεις.

Πριν προχωρήσετε σε αγορά ή μίσθωση άδειας, επιβεβαιώστε ότι η άδεια topolisp θα εκτελεστεί στα παρακάτω περιβάλλοντα:

Απαιτήσεις Συστήματος & CAD
– Win 10 ή Win 11
– Autocad 2013 και μεταγενέστερα
– Gstarcad 2019 και μεταγενέστερο
– Zwcad 2019 και μεταγενέστερο

Σε άλλα συστήματα Windows ή Cad το TopoLISP δεν υποστηρίζεται.

Κατά τη πρώτη εγκατάσταση απαιτείται υποχρεωτικά σύνδεση του υπολογιστή στο internet.
Σε κάποιες περιπτώσεις, χρειάζεται προσωρινή απενεργοποίηση του antivirus μέχρι να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.