Αγορά νέας άδειας

Η κάθε άδεια μπορεί να εγκατασταθεί μόνο σε έναν υπολογιστή. Για να εγκαταστήσετε το TopoLISP σε περισσότερους από έναν υπολογιστές θα χρειαστείτε και τον αντίστοιχο αριθμό αδειών.