Παρουσίαση σε βίντεο… 

Στην κατηγορία αυτή ο χρήστης μπορεί να σχεδιάσει χειρονακτικά (όχι αυτόματα) τα τρίγωνα, να σχεδιάσει αυτόματα ισουψείς με ισοδιάσταση της επιλογής του, και να αναγράψει υψόμετρα ισοϋψών πάνω στις ισοϋψείς που επιθυμεί.

Οι εντολές της κατηγορίας 9 μπορούν να εκτελεσθούν είτε από το μενού του topolisp,

  

 

Είτε από την παρακάτω αντίστοιχη εργαλειομπάρα. 

 

9.1. Σχεδίαση τριγώνων

                Με την εκτέλεση της εντολής ο χρήστης σχεδιάζει τρίγωνα, με την προϋπόθεση να έχει ραπορταρισμένα σημεία με την επιλογή 3D.

9.2. Σχεδίαση Ισοϋψών

                Με την εκτέλεση της εντολής ο χρήστης καλείται να επιλέξει ισοδιάσταση, και αυτόματα σχεδιάζονται ισοϋψείς.

Προβλήματα προς επίλυση

·         Σε παλαιές εκδόσεις autocad που δεν υπάρχει η εντολή “join”, η εντολή δεν μπορεί να τερματιστεί, με αποτέλεσμα οι ισοϋψείς να μένουν στο στάδιο των διαδοχικών lines, χωρίς καμπύλωση.

·         Η κλειστές ισουψείς δεν κλείνουν. Μπορεί ο χρήστης να τις εντοπίσει και να τις κλείσει από το πλαίσιο ιδιοτήτων:

 

 

9.3. Αναγραφή υψομέτρων

Με την εκτέλεση της εντολής ο χρήστης καλείται να επιλέξει ισοϋψή στην οποία επιθυμεί να αναγράψει το υψόμετρό της.