Παρουσίαση σε βίντεο…

Σ΄αυτή την υποκατηγορία εντολών δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη:

          Να ρυθμίσει παραμέτρους εισαγωγής ορθοφωτοχαρτών, διαγραμμάτων 1/5000 και 1/50.000

          Να βρίσκει το φύλλο Χάρτου1/50.000 και να το εισάγει,

          Να βρίσκει τον κωδικό διαγραμμάτων 1/5.000 της ΓΥΣ και να το εισάγει,

          Να βρίσκει το φύλλο 1/5000 της διανομής των ορθοφωτοχαρτών του έτους 1945 και να τον εισάγει,

          Να βρίσκει το φύλλο 1/5000 της διανομής των ορθοφωτοχαρτών του έτους 1996

          και να τον εισάγει,

          Να βρίσκει το φύλλο 1/5000 της διανομής των ορθοφωτοχαρτών του έτους 2007-2009 και να τον εισάγει.

Εισαγωγή αποσπασμάτων

Σ΄ αυτή την υποκατηγορία ο χρήστης μπορεί να δημιουργεί απόσπασμα μιας εικόνας, για τη χρησιμοποίησή του στη σχεδίαση τοπογραφικών διαγραμμάτων με αυτόματο τρόπο.

H εργαλειομπάρα που υποστηρίζει  τις εντολές της κατηγορίας αυτής, είναι η παρακάτω:

 

Ενώ στο menu του topolisp, είναι οι παρακάτω:

              

 

  

8.1. Εισαγωγή raster

Εκτελώντας την εντολή ανοίγει browser στον οποίο αναζητά ο χρήστης το αρχείο εικόνας που επιθυμεί:

(Π.χ.)

 

 

 

Ενδεικτικά, στα τοπογραφικά διαγράμματα είναι πολύ συνηθισμένη η ανάγκη εισαγωγής κατά τη διαδικασία εργασίας στο autocad:

          Σκαναρισμένων τοπογραφικών διαγραμμάτων,

          Φωτογραφιών,

          Ορθοφωτοχαρτών

          5αριων ΓΥΣ

          Διανομών

          Ρυμοτομικών

 

8.2. Γεωαναφορά raster

                Κατά την εκτέλεση της εντολής ο χρήστης πρέπει να υποδείξει δύο σημεία της εικόνας από τη μη γεωαναφερμένη θέση, σε ποια νέα θέση αντιστοιχούν. Η εικόνα επιδέχεται κλιμάκωση, στροφή και μετάθεση.

 

 

 

8.3. Δημιουργία αρχείων tpl

                Το πρόγραμμα με την εκτέλεση της εντολής, ζητά από το χρήστη να επιλέξει την εικόνα στην οθόνη (επιλέγουμε το «περίγραμμα» της εικόνας).

Σημαντικό: Κατά την εκτέλεση της εντολής μπορεί ο χρήστης να επιλέξει όσες εικόνες θέλει.

                Με την εκτέλεση της εντολής, δημιουργούνται αυτόματα τόσα αρχεία με κατάληξη tpl, όσες είναι και εικόνες που επιλέχθηκαν.

                Το όνομα του κάθε αρχείου που δημιουργείται, έχει το όνομα του αρχείου τις εικόνας αλλά με κατάληξη tpl, και αποθηκεύεται στη θέση που βρίσκεται και η εικόνα.

Χαρακτηριστική εφαρμογή σε Ορθοφωτοχάρτες Κτηματολογίου.

                Έστω ότι έχουμε ήδη σε αρχείο τους ορθοφωτοχάρτες γεωαναφερμένους, σε ΕΓΣΑ. Εκτελούμε την εντολή, και δημιουργούμε tpl αρχεία για μία φορά.

                Για όσους διαθέτουν γεωαναφερμένες εικόνες με αρχεία γεωαναφοράς άλλης κατάληξης, και διαθέτουν autocad που ανοίγει εικόνες με αρχείο γεωαναφοράς, ανοίγει μία φορά όλους πχ τους ορθοφωτοχάρτες του Νομού του), και δημιουργεί τα αρχεία tpl.

                Στην περίπτωση αυτή η εισαγωγή μπορεί να γίνει με την επιλογή “show frames only”, για ελάφρυνση του αρχείου. Δεν απαιτείται να είναι ορατή η εικόνα.

 

                Η δημιουργία αρχείων tpl είναι απαραίτητη για την εκτέλεση επόμενων εντολών – αυτοματισμών, οι οποίες είναι και τα «δυνατά» σημεία του topolispv2.

 

 

8.4. Εισαγωγή γεωαναφερμένης εικόνας

Εκτελώντας την εντολή, ο χρήστης καλείται να επιλέξει αρχείο εικόνας, το οποίο μετά το τέλος της εντολής εισάγεται γεωαναφερμένο ση θέση του.

 

8.5. Παράμετροι εισαγωγής raster

                Εκτελώντας την εντολή, εμφανίζεται φόρμα στην οποία ο χρήστης καλείται να υποδείξει σε ποια διαδρομή έχει αποθηκευμένα τα κάτωθι δεδομένα μορφής raster:

          Διαγράμματα κλίμακας 1/5.000 της Γ.Υ.Σ.

          Διαγράμματα κλίμακας 1/50.000 της Γ.Υ.Σ.

          Ορθοφωτοχάρτες κλίμακας 1/5000 έτους 1996 (τέως Υπ. Γεωργίας)

          Ορθοφωτοχάρτες κλίμακας 1/5000 Εθν. Κτηματολογίου (τέως Υπ. Γεωργίας)

          Ορθοφωτοχάρτες κλίμακας 1/5000 έτους 1945 

 

 

 

                Για να αποθηκευθεί η επιλογή της διαδρομής, επιλέγεται ένα οποιοδήποτε αρχείο που βρίσκεται μέσα στον φάκελο.

Τα ονόματα των αρχείων ανά φάκελο, πρέπει να είναι της μορφής:

 

·         Μορφή ονόματος αρχείου  1/5000 ΓΥΣ:                  3500-2.tif    (ή  jpg)

·         Μορφή ονόματος αρχείου 1/50.000 ΓΥΣ:      ΞΑΝΘΗ-271 .tif  (ή  jpg)

·         Μορφή ονόματος αρχείου ορθοφωτοχαρτών οποιασδήποτε χρονολογίας,1/5000:      544_560.tif (ή  jpg)

 

Το όνομα των αρχείων 1/50.000, είναι αυτό που εμφανίζεται στην οθόνη κατά την εκτέλεση παρακάτω αντίστοιχης εντολής.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εισαγωγή των εικόνων, είναι να υπάρχουν αρχεία tpl για κάθε αρχείο εικόνας.

 

Παράδειγμα διαδρομών δεδομένων raster

\data\orthoktima                 Μορφή ονόματος αρχείων    544_560.tif

\data\ortho-1995    Μορφή ονόματος αρχείου        544_560.tif

\data\ortho-1945      Μορφή ονόματος αρχείου       544_560.tif

\data\5000\                Μορφή ονόματος αρχείου       3500-2.tif

\data\50000\                Μορφή ονόματος αρχείου       ΞΑΝΘΗ-271 .tif 

 

 

 

8.6. Εισαγωγή 1/5.000 ΓΥΣ

                Κατά την εκτέλεση της εντολής ο χρήστης καλείται να υποδείξει τυχαίο σημείο στην περιοχή μελέτης του. Αν η εντολή εκτελείται για πρώτη φορά από το άνοιγμα του αρχείου, εμφανίζεται μήνυμα: 

 

 

Με επόμενο μήνυμα:

  

                Έπειτα ζητείται να υποδειχθεί σημείο σε περιοχή τυχαίο σημείο στην περιοχή εργασίας. Αυτόματα το πρόγραμμα βρίσκει σε ποιο διάγραμμα 1/5.000 αντιστοιχεί το συγκεκριμένο σημείο, το εμφανίζει με μήνυμα στην οθόνη, και εισάγει αυτόματα την εικόνα.

 

8.7. Εισαγωγή 1/50.000 ΓΥΣ

                Κατά την εκτέλεση της εντολής ο χρήστης καλείται να υποδείξει τυχαίο σημείο στην περιοχή μελέτης του. Αυτόματα το πρόγραμμα βρίσκει σε ποιο διάγραμμα 1/50.000 αντιστοιχεί το συγκεκριμένο σημείο, το εμφανίζει με μήνυμα στην οθόνη, και εισάγει αυτόματα την εικόνα.

Το όνομα του αρχείου πρέπει να είναι ίδιο με αυτό του μηνύματος στην οθόνη.

 

8.7. Εισαγωγή ορθοφωτοχάρτη 1945

                Κατά την εκτέλεση της εντολής ο χρήστης καλείται να υποδείξει τυχαίο σημείο στην περιοχή μελέτης του. Αυτόματα το πρόγραμμα βρίσκει σε ποια πινακίδα 1/5.000 αντιστοιχεί το συγκεκριμένο σημείο, το εμφανίζει με μήνυμα στην οθόνη, και εισάγει αυτόματα την εικόνα.

 

8.8. Εισαγωγή ορθοφωτοχάρτη 1996

                Κατά την εκτέλεση της εντολής ο χρήστης καλείται να υποδείξει τυχαίο σημείο στην περιοχή μελέτης του. Αυτόματα το πρόγραμμα βρίσκει σε ποια πινακίδα 1/5.000 αντιστοιχεί το συγκεκριμένο σημείο, το εμφανίζει με μήνυμα στην οθόνη, και εισάγει αυτόματα την εικόνα.

  

 

 

Εάν ο χρήσης διαθέτει για το νομό του αρχεία ορθοφωτοχαρτών κτηματολογίου, ορθοφωτοχαρτών Υπ Γεωργίας, 5αριών, , έτους 1945, 50αριών σε μορφή tifjpg,

Μπορεί να ανοίγει με κλίκ στην οθόνη αυτόματα όποιο επιθυμεί.

Για το παραπάνω πρέπει να γίνει για μία μόνο φορά τα παρακάτω.

Να υπάρχουν σε συγκεκριμένο φάκελο αρχείων ανά κατηγορία π.χ.

\data\orthoktima                 Μορφή ονόματος αρχείων    544_560.tif,

\data\ortho-1995    Μορφή ονόματος αρχείου        544_560.tif,

\data\ortho-1945      Μορφή ονόματος αρχείου       544_560.tif,

\data\5000\                Μορφή ονόματος αρχείου       3500-2.tif,

\data\50000\     Μορφή ονόματος αρχείου       ΞΑΝΘΗ-271 .tif  ,

    όλα τα αρχεία εικόνων.

Δημιουργούμε υποχρεωτικά αρχεία tpl μαζικά (αρχείο γεωαναφοράς) για την κάθε εικόνα.

 

Για τη δημιουργία Αρχείων γεωαναφοράς του topolisp (tpl), ανοίγουμε τις εικόνες σε αρχείο autocad σε ΕΓΣΑ 87, εκτελούμε την εντολή δημιουργία αρχείων tpl. Υποστηρίζετα η δυνατότητα επιλογής πλήθος εικόνων.