Ανάρτηση 1 . 16/3/2016 : Προσθήκη 6 φύλλων 1/50.000 στις μετατροπές ΕΓΣΑ 87 <> ΗΑΤΤ <> ΤΜ3…

Βελτίωση του κώδικα στις μετατροπές.

Προτείνεται η αντικατάσταση στο φάκελο εγκατάστασης του Τοpolisp-v2

(    :\Program Files\TOPOLISP-V2\lisp-fas\T-HATTEGSA\  )

των παρακάτω αρχείων.

 

 t-okxe-sintelestes.fas

t-okxe-filla.fas

t-hattegsadcl.fas

t-hatt2hatt.fas

t-eyresi-folo.fas