Ανάρτηση 3 . 28/4/2016 : Μετατροπή συντεταγμένων από μικρό κέντρο hatt 41° 03’  /  1° 15’ στο ΕΓΣΑ 87 σε διανομή συνοικισμού στην περιοχή της Ξάνθης.

  

Μετατροπή Συστημάτων τέως Υπ. Γεωργίας σε ΕΓΣΑ 87 με το Topolisp.

 

Στο άρθρο αυτό θα ασχοληθώ με την μετατροπή της διανομής συνοικισμού Γενισέας

 από το κέντρο 41° 03’  /  1° 15’ στο ΕΓΣΑ 87.

Όλοι οι απαραίτητοι μετασχηματισμοί και μετατροπές γίνονται με το Τopolisp-v2.

  

Γενικά

Α. Πληροφοριακά, η παλιά με τη νέα «σημερινή» συνόρθωση του hatt στην περιοχή της Ξάνθης διαφέρουν κατά 12μ. περίπου στο Υ και 1μ. στο Χ.

Β. Θυμίζω ότι η υποδιαίρεση (6’x6’) αφορά σύστημα «μικρότερης» έκτασης, που προσδιορίζεται εύκολα με τη βοήθεια του φύλλου διαιρέσεως διαγραμμάτων της ΓΥΣ. Χρησιμοποιήθηκαν κυρίως για μικρότερο πλήθος ψηφίων κατά την εκτέλεση υπολογισμών κατά τα παλαιότερα έτη.

 

Δεδομένα

Η διανομή συνοικισμού της Γενισέας του έτους 1982, έγινε σε παλιά συνόρθωση του hatt  41° 03’  /  1° 15’, σε μικρό κέντρο  (6’x6’). Αν και η διανομή έγινε το 1982, δεν χρησιμοποιήθηκε το «σημερινό» hatt.

Τα τριγωνομετρικά που χρησιμοποιήθηκαν είναι τα παρακάτω:

 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΑ

ΓΥΣ Ν ΓΕΝΙΣΕΑ

275.82

-1270.58

ΓΥΣ ΓΚΙΟΖ ΤΕΠΕ

-679.44

-3832.51

ΓΥΣ ΡΑΧΗ ΤΖΟΛΙΑ

-3005.52

508.65

ΜΙΝΑΡΕΣ ΓΕΝΙΣΕΑΣ

-409.97

1194.30

ΙΔΡΥΘΕΝΤΑ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΑ

ΟΡΓΩΜΑΤΑ ΥΕΒ

-1682.41

-2181.66

ΣΦΑΓΕΙΑ ΓΕΝΙΣΕΑΣ

-1006.51

511.74

ΑΝΑΧΩΜΑ

-1087.05

1632.47

ΣΙΒΡΙ

-8829.82

10959.38

 

Παρατηρούμε ότι 3 από τα χρησιμοποιηθέντα, και ένα από τα ιδρυθέντα, έχουν την ένδειξη «ΓΥΣ».

Πρώτη ενέργεια είναι η έρευνα κατά πόσο τα τριγωνομετρικά αυτά είναι όντως τριγωνομετρικά της ΓΥΣ.

Θα μετατρέψω τις παραπάνω τιμές σε ΕΓΣΑ χωρίς να με ενδιαφέρει μεγάλη ακρίβεια, ώστε να εντοπίσω ποια τριγωνομετρικά της ΓΥΣ είναι.

Άρα με τη βοήθεια του topolisp μετατρέπω τις τιμές HATT από  41° 03’  /  1° 15 σε  41° 13’  /  1° 15, με την αντίστοιχη εντολή αλλαγής κέντρου φύλλου HATT:

 

 

 

 

Από τη μετατροπή λαμβάνω τις εξής τιμές:

σημείο

ΓΥΣ_Ν_ΓΕΝΙΣΕΑ

275.82

-23479.52

ΓΥΣ_ΓΚΙΟΖ_ΤΕΠΕ

-679.44

-26041.45

ΓΥΣ_ΡΑΧΗ_ΤΖΟΛΙΑ

-3005.53

-21700.29

ΜΙΝΑΡΕΣ_ΓΕΝΙΣΕΑΣ

-409.97

-21014.64

ΟΡΓΩΜΑΤΑ_ΥΕΒ

-1682.41

-24390.6

ΣΦΑΓΕΙΑ_ΓΕΝΙΣΕΑΣ

-1006.51

-21697.2

ΑΝΑΧΩΜΑ

-1087.05

-20576.47

ΣΙΒΡΙ

-8829.82

-11249.55

   

Τις παραπάνω τιμές με τη βοήθεια του topolisp τις μετατρέπω από HATT σε ΕΓΣΑ (κέντρο φύλλου χάρτη 1/50.000 «Ξάνθη»):

Και παίρνω τις παρακάτω τιμές:

σημείο

ΣΙΒΡΙ

572263.3

4555399.41

ΑΝΑΧΩΜΑ

580106.5

4546161.73

ΣΦΑΓΕΙΑ_ΓΕΝΙΣΕΑΣ

580199.4

4545042.3

ΟΡΓΩΜΑΤΑ_ΥΕΒ

579553.6

4542342.42

ΜΙΝΑΡΕΣ_ΓΕΝΙΣΕΑΣ

580788.2

4545731.21

ΓΥΣ_ΡΑΧΗ_ΤΖΟΛΙΑ

578201.2

4545017.1

ΓΥΣ_ΓΚΙΟΖ_ΤΕΠΕ

580574.5

4540703.27

ΓΥΣ_Ν_ΓΕΝΙΣΕΑ

581501

4543274.82

 

Έπειτα ερευνώ αν στις θέσεις αυτές υπάρχουν τριγωνομετρικά ΓΥΣ. Ραπορτάροντας τόσο τα τριγωνομετρικά όσο και τις παραπάνω τιμές έχω μια πολύ σοβαρή ένδειξη αν όντως τα τριγωνομετρικά με την ένδειξη «ΓΥΣ» ταυτίζονται με τριγωνομετρικά της ΓΥΣ.

Στο παράδειγμα της Γενισέας προκύπτουν τα εξής:

     

Και στις τέσσερεις περιπτώσεις οι τιμές των τριγωνομετρικών του Συνοικισμού όπως προσεγγιστικά μετασχηματίστηκαν, «έπεσαν» 12 μέτρα περίπου νότια υπαρχόντων τριγωνομετρικών της ΓΥΣ.

Στο τελευταίο βήμα αρκεί με μετασχηματισμό ομοιότητας με τη βοήθεια του topolisp, να μετασχηματίσουμε από το αρχικό σύστημα 41° 03’  /  1° 15 σε ΕΓΣΑ87 με κοινά σημεία τα 4 παραπάνω:

 

ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΑ σύστημα 41° 03’  /  1° 15

 

ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΑ ΓΥΣ ΣΕ ΕΓΣΑ87

ΓΥΣ ΡΑΧΗ ΤΖΟΛΙΑ

-3005.52

508.65

=>

271024

578200.2

4545029

29.4

ΓΥΣ Ν ΓΕΝΙΣΕΑ

275.82

-1270.58

=>

271018

581500.1

4543287

23.44

ΓΥΣ ΓΚΙΟΖ ΤΕΠΕ

-679.44

-3832.51

=>

271008

580573.4

4540714

68.42

ΣΙΒΡΙ

-8829.82

10959.38

=>

271065

572262.1

4555411

666.81

 

 

 

Διατηρώντας και τα 4 κοινά τριγωνομετρικά ο μετασχηματισμός δίνει ακρίβεια 30εκατοστών.

Αφαιρώντας το ΓΥΣ ΓΚΙΟΖ ΤΕΠΕ η ακρίβεια του μετασχηματισμού βελτιώνεται αισθητά στα 14 εκατοστά.

Στο παράδειγμα αυτό εκτελέστηκε η παραπάνω μέθοδος με τη βοήθεια του topolisp, σε κάποια οικοδομικά τετράγωνα του οικισμού που αναδημιουργήθηκαν από τις συντεταγμένες των αξονόσημων και τη μετατροπή του συνόλου του σχεδίου σε ΕΓΣΑ. Σε επίθεση με VLSO ορθοφωτοχάρτη (μεγάλης ακρίβειας), έλαβα το παρακάτω αποτέλεσμα.

 

Το topolisp εκτελώντας το μετασχηματισμό δίνει σε μορφή πίνακα όλα τα στοιχεία του μετασχηματισμού για τεκμηρίωση της μεθοδολογίας.